Η Γραμματειακή/ Διοικητική Υποστήριξη αντικατοπτρίζει μια θέση κλειδί, με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξειδίκευσης, δεξιοτήτων και επαρκούς γνώσης Νέων Τεχνολογιών, πέραν της αυξημένης εμπιστοσύνης, της συνέπειας, της ευγένειας και της υπευθυνότητας που θεωρούνται αυτονόητες δεξιότητες σε οποιοδήποτε εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι multitasking αρμοδιότητες τις οποίες καλείται να αναλάβει ένας/μία Γραμματέας, Υπάλληλος Γραφείου, Διοικητικός Υπάλληλος επιβάλλουν την επαγγελματική επιμόρφωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το σεμινάριο «Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας» 

1.Πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας (συνδυασμός elearning με παρουσία καθηγητή και online learning, όπου μόνοι σας μελετάτε και επεξεργάζεστε όπου και όποτε επιθυμείτε το υλικό της πλατφόρμας)

 2. Απευθύνεται σε όσους από εσάς είτε είστε νεοεισερχόμενοι στο πεδίο της Γραμματειακής Υποστήριξης, είτε εργάζεστε σε γραφεία, επιχειρήσεις, αποθήκες, λογιστήρια, βιομηχανίες, φορείς και οργανισμούς και όπου αλλού χρειάζεται γραμματειακή/ διοικητική υποστήριξη. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα συμβάλλετε καταλυτικά στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντός σας και θα γνωρίζετε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεστε για έναν κοινό σκοπό, αλλά με αυτονομία κινήσεων, που είναι μια σημαντική παράμετρος των εργαζομένων σε θέσεις εμπιστοσύνης

3. Περιλαμβάνει αξιοσημείωτα θεωρητικά και πρακτικά θέματα, ενώ έχει δημιουργηθεί βάσει του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να «απαντήσει» στις ανάγκες του. Περιέχει σενάρια, που αντανακλούν ζητήματα εργασιακής καθημερινότητας τα οποία είτε έχουν ήδη προκύψει, είτε πιθανά εμφανιστούν στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα περιλαμβάνει μια σειρά λογικών και αποδοτικών δραστηριοτήτων(work flow), καθώς και εκτεταμένες γνώσεις, αναφορικά με τη χρήση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στον εργασιακό χώρο

4. Προετοιμάζει επαρκώς τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι εργάζονται ατομικά και ομαδικά σε πραγματικά εργασιακά σενάρια και ολοκληρωμένα projects. Πριν την έναρξη των μαθημάτων συμμετέχουν σε εικονική συνέντευξη, ενώ στη συνέχεια προσλαμβάνονται από «φανταστική» εταιρεία, προκειμένου όλο το concept του σεμιναρίου να έχει ρεαλιστική αίσθηση

5. Εκπαιδεύει με ουσιαστικό τρόπο όλους τους συμμετέχοντες, που επιθυμούν Πιστοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, διότι η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στην ύλη που θα διδαχθείτε, την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω

 

Περιεχόμενο Σπουδών και Επίπεδα εκμάθησης

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 1:  Καριέρα Assistant Manager

1.1  Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας

 • Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης)
 • Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες
 • Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος
 • Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

1.2  Προώθηση Καριέρας

 • Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 • Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
 • Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 • Προσωπική Δικτύωση

Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Ενότητα 2:  Εταιρική Δομή & Περιβάλλον

 2.1 Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας

 • Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης
 • Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 • Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία

2.2 Εταιρικό Περιβάλλον & Επικοινωνία

 • Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας
 • Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες
 • Επίτευξη Εταιρικών Στόχων

2.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Ενότητα 3:  Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

 3.1  Έννοιες Διοίκησης – Management

 • Έννοια & Είδη Ηγεσίας
 • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 • Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων
 • Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών”
 • Διαχείριση Ρίσκου (κινδύνου)
 • Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)

3.2  Διαχείριση Έργων (Project Management)

 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου

3.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

1ο Test  Αυτοαξιολόγησης

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 4:  Γραφείο & Τεχνολογία

4.1.  Αποδοτικότητα Εργασιών

 • Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Χρήση Ειδικών Εφαρμογών

4.2.  Χρήση Λογισμικού Microsoft Office

 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο

4.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Ενότητα 5:  Διαχείριση Καθημερινότητας

5.1  Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας

 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα – Μηνύματα
 • Σύνταξη Αναφορών
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

5.2.  Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας

 • Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 • Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 • Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου

5.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

 

Ενότητα 6:  Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

6.1  Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων

 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 • Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας
 • Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ

6.2  Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων

 • Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 • Επαγγελματικές Συναντήσεις
 • Επαγγελματικά Ταξίδια

6.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

2ο Test Αυτοαξιολόγησης

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ

Ενότητα 7:  Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

7.1  Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας

 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης
 • Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 • Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική, Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις

7.2  Συνεργασία με Προϊσταμένους

 • Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας
 • Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο

7.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Ενότητα  8:  Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

8.1 Διαχείριση Συγκρούσεων

 • Ορισμός και Διαφοροποίηση προβλημάτων
 • Αξιολόγηση Λύσεων και εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης
 • Ανάπτυξη κριτήρια επιλογών & αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών

8.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων

 • Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία
 • Διαφορετικότητα, υποθέσεις και Στερεότυπα
 • Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων

8.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Ενότητα  9:  Προσωπική Ανάπτυξη

9.1 Διαχείριση  Συναισθημάτων

 • Διαχείριση Άγχους (δημιουργικό & καταστροφικό)
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

9.2 Προβολή  Προσωπικής  Εικόνας

 • Ενίσχυση Προσωπικής σας Εικόνας
 • Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο
 • Θέσπιση Προσωπικών Στόχων

9.3  Ανακεφαλαίωση Ενότητας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών και εξετάσεων είναι:

 1. Η κατοχή τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλου ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
 2. Η πιστοποιημένη  καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Β2-Lower)
 3. Η πιστοποιημένη καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα Επεξεργασίας κειμένου, Υπολογιστικών φύλλων, Υπηρεσιών διαδικτύου, Βάσεων δεδομένων, Παρουσιάσεων, και Χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core

Σημ.1 : Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα και τις προσφορές της Seminarialand για πιστοποιήσεις στην Πληροφορική εδώ

Σημ.2: Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Glossoland με την υπερ20ετή διαδρομή του, σας φέρνει πιο κοντά στην άμεση απόκτησή της!

Περιηγηθείτε εδώ στα εξειδικευμένα, ταχύρρυθμα προγράμματα Ξένων Γλωσσών, που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για Ενήλικες. Για την Αγγλική Γλώσσα υπάρχουν ειδικά προγράμματα-πακέτα με χαμηλά δίδακτρα, στα οποία περιλαμβάνονται δίδακτρα, εκπαιδευτικό υλικό, δωρεάν επανεξέταση, δια ζώσης μαθήματα με καθηγητή και πρόσβαση σε ειδική εξ αποστάσεως πλατφόρμα εκμάθησης (Πληροφορίες στο 2310 776432)

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε Πιστοποίηση του σεμιναρίου «Στέλεχος Γραμματείας» θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις. Αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέας Πιστοποίησης είναι ο Vellum . 

 

 

organosi-dioikisi

ex-apostaseos-seminaria
 
 
 
 
 
 
Απεικόνιση της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

grammateia-elearning_small emporiki-allilografia-small