Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων (ΕΦΕΤ)» αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων (Περιγραφή διαδικασίας βάσει Υπουργικής Απόφασης 14708/17-08-07).

Τα προγράμματα κατάρτισης αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την παραπάνω εκπαίδευση δύναται να εξαιρεθεί μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούς κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Επιπέδο 1: Κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Επίπεδο 2: Κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ

Επίπεδο 3: Κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ 

Η Seminarialand στην παρούσα φάση διεξάγει Προγράμματα Κατάρτισης Επιπέδου 1

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύνολο ωρών κατάρτισης: 10 ώρες

Διάρκεια: 2 ημέρες (5 ώρες ανά ημέρα)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Seminarialand αναλαμβάνει την διαδικασία αποστολής δικαιολογητικών. Σημειώστε ότι απαιτούνται 40 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την τελική έγκριση του ΕΦΕΤ για την έναρξη του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής και τροφίμων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να εξεταστούν, προκειμένου να αξιολογηθεί η επάρκειά τους. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ,  για τα οποία ενημερώνεστε εγκαίρως από την Seminarialand. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

 

ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από την Seminarialand. Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν την επίσημη Πιστοποίηση που εκδίδει ο ΕΦΕΤ , η οποία αποστέλλεται απευθείας στους δικαιούχους εφ όσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

Κατοχύρωση θέσης

Για την κατοχύρωση της θέσης σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας και η καταβολή του ποσού, που αναγράφεται στις πληροφορίες του σεμιναρίου, εντός 5 ημερών από την αποστολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τρόποι πληρωμής εδώ.

Περιηγηθείτε σε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας!   

asfal-ygieini-site